top of page
win2888-1.png
win2888-A-1.png

 สมัครสมาชิกคลิก

1.ชื่อของคุณเป็นภาษาอังกฤษ

2.วันเดือนปีเกิดจริงของคุณ

3.สร้าง user Account ของคุณ

4.สร้างรหัสผ่านของคุณอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปอักษรก้บเลข

5.ยืนยันรหัสผ่านของคุณ

6.ไส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณเเล้วกด send คุณรอเอา verify code 4 ตัวไปไส่ชองที 7

7.ไส่  Code 4 ตัวทีได้มาจาก sms เบอร์โทรของคุณ

8.เลือกเงินที่ใช้

9.กดส่งข้อมูล

bottom of page